Forum Technische Logistik 2018

LOGISTIK: Branchen-Temine u. Veranstaltungen

E-Mail: FoTLog2018@tu-dresden.de

Telefon: +49 (0) 351-463-33289

Termindaten
Kategorie
Forum
Datum
27.06.2018
Ort
Dresden
Name Veranstalter
Professur für Technische Logistik an der Technischen Universität Dresden
15.07.2020 - 16.07.2020
online
23.06.2020 - 26.06.2020
online
24.09.2020
Stuttgart-Degerloch
06.07.2021 - 09.07.2021
Bangkok, Thailand
23.06.2020
Stuttgart-Degerloch